VII Sesja Rady Gminy Perzów

W środę,  12 czerwca 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdania wójta i przewodniczącego rady gminy z działalności w okresie międzysesyjnym radni
 Rozpatrzyli po raz pierwszy raport o stanie Gminy, który w sposób szczegółowy opisuje bieżącą sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Perzów. Konsekwencją przyjęcia dokumentu było głosowanie, w którym większością głosów 14 za i 1 wstrzymujący się, podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Perzów. Raport o stanie gminy i wotum zaufania to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzone od nowej kadencji.
Następnie Skarbnik Gminy – Edyta Kieruzal przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe.  Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 19 465 427,00 zł zostały wykonane w  wysokości 22 216 462,90 zł, tj. w 102,96%. Natomiast planowane wydatki na 2018 rok stanowiły ogólną kwotę 22 754 436,01 zł, a wykonano je w kwocie 21 508 715,17 zł, co stanowi 94,53%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 537 973,11, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 364 943,91 zł.
Wykonanie budżetu za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania, stosunkiem głosów 14 ,,za” i 1 ,,wstrzymujący się” Rada Gminy Perzów udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy. Swoje podziękowania skierowała również radnym i sołtysom poprzedniej kadencji, która zakończyła się w 2018 roku.
Ponadto podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017 – 2020” oraz ustalili wzów wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rajcy przyjęli uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Perzów w roku 2019, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039 i w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

 Radni A 

 

62647961 1992531747518750 1517043317223718912 n A