W Perzowie powstanie Centrum Usług Wspólnych

25 lipca 2019 r. odbyła się VIII Sesja Rady Gminy Perzów, w trakcie której radni zadecydowali o utworzeniu nowej jednostki organizacyjnej Gminy – Centrum Usług Wspólnych w Perzowie oraz nadali jej statut.
Utworzenie CUW w Perzowie związane jest z zamiarem powierzenia nowo tworzonej instytucji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Perzów zaliczanych do sektora finansów publicznych. CUW obsługiwać będzie Zespół Szkół w Perzowie, Zespół Szkół w Trębaczowie, Żłobek Gminny w Perzowie, Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.
,,Celem wprowadzenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Perzów jest poprawa warunków pracy pracowników i jakości oraz stabilności obsługi przez zapewnienie jednolitych procedur i standardów działania. Powierzenie zadań umożliwi bardziej sprawną i skoordynowaną obsługę jednostek obsługiwanych dotąd przez poszczególnych zatrudnionych w nich pracowników” – tłumaczy Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. CUW zacznie funkcjonować od 1 września 2019 r.
W trakcie sesji radni wprowadzili również zmiany w budżecie gminy na 2019 r. ustalając łączną kwotę dochodów budżetowych na 2019 rok w wysokości 22600423,29 zł oraz łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23650312,61 zł.  W ramach wprowadzanych zmian przyjęto dotację z Województwa Wielkopolskiego przyznaną w konkursie ,,Pięknieje Wielkopolska Wieś”, na realizację inwestycji w Domasłowie i Kozie Wielkiej, a także środki za zrealizowane przez gminę zadanie o nazwie ,,Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Perzów”.  W wydatkach zabezpieczono środki na funkcjonowanie CUW oraz zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Kępińskiego na budowę stacji meteorologicznej.
Ponadto podjęto uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr II/6/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Perzów (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiegoz 2018 r. poz 9825

 

VIII Sesja3