Jubileusz „Złote, Diamentowe i Żelazne Gody”

Uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” odbyła się dnia 23 października 2019 r. w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Perzowie. Jubileusz „Złotych, Diamentowych i Żelaznych Godów” obchodziły pary, które przeżyły ze sobą 50, 60 oraz 65 lat.
Dostojnych Jubilatów powitały Sekretarz Gminy Weronika Urbańska oraz Zastępca Kierownika USC Kinga Slotta. „Minęło kilkadziesiąt lat od chwili, kiedy połączyliście swój los - mówiła Sekretarz Gminy - kiedy obdarzeni wzajemnym uczuciem i zaufaniem powiedzieliście słowo „tak” i włożyliście obrączki. Mimo różnych przeciwności losu przyrzeczenia danego sobie dotrzymaliście. Możliwe to było tylko dlatego, że darzycie się wzajemnym uczuciem i poszanowaniem. Z Waszego życia wynika niejedna nauka dla tych, którzy wybrali lub wybiorą wspólnotę małżeńską”.
Do gratulacji i życzeń przyłączyli się przedstawiciele władzy gminnej. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń oraz Przewodniczący Rady Gminy Perzów Przemysław Łytka, a także zaproszony na uroczystość Proboszcz Parafii Turkowy ks. Rafał Hącia. 
Aktu dekoracji medalami dokonała Wójt Gminy Perzów Danuta Froń. Listy gratulacyjne otrzymały następujące osoby:

1. Sabina i Henryk Adamscy
2. Wanda i Zdzisław Chlewiccy
3. Mirosława i Józef Dębscy
4. Helena i Ryszard Domagalscy
5. Jadwiga i Ferdynand Grondysowie
6. Stanisława i Józef Hofmanowie
7. Barbara i Stefan Jagiełło
8. Regina i Józef Kopaccy
9. Emilia i Jerzy Kulowie
10. Urszula i Bernard Paproccy

11. Urszula i Bernard Szlapa
12.  Krystyna i Józef Wyrwasowie

W 2019 roku Diamentowe Gody obchodziły następujące pary: Państwo Maria i Zygmunt Więckowscy oraz Państwo Genowefa i Tadeusz Wójcikowie. W sposób szczególny gratulacje złożono Państwu Hildegardzie i Albertowi Kucharskim, którzy w tym roku obchodzą 65-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego zwaną Żelaznymi Godami.

Uwiecznieniem tej wyjątkowej chwili było wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Jubileusz uświetniły występy przedszkolaków z Perzowa oraz Zespołu „Perzowianie”, który przygotował wyjątkowy repertuar na tę okazję.Czas uroczystości upłynął w miłej atmosferze, przy wspólnym poczęstunku, wspomnieniach oraz śpiewach. 
Tekst. Kinga Slotta

Wspólne 2 pom

Koalicje dla Niepodległej

 

Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie realizuje projekt „Witaj wolna Polsko!”. Na organizację przedsięwzięcia ośrodek uzyskał dofinansowanie  w kwocie 6 300,00 zł ze środków finansowych Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.
 Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat wydarzeń związanych z Odzyskaniem Niepodległości, odbudowy państwa polskiego w okresie powojennym. Aby osiągnąć cele projekt zakłada szereg działań skierowanych do mieszkańców gminy Perzów: konkurs plastyczny na plakat „Dwudziestolecie międzywojenne” czy prelekcje historyczne  nt.: „Patriotyzm i wartości naszych przodków fundamentem  powrotu do Polski naszych wiosek”. Uroczystym zwieńczeniem będzie gala „Witaj wolna Polsko!” podczas której będzie można wysłuchać utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego i obejrzeć prace uczestników konkursu. Na czas realizacji przedsięwzięć Gminny Ośrodek Kultury zawarł porozumienie z Biblioteką Publiczną w Perzowie, Zespołem Szkół w Trębaczowie i Dziennym Domem Seniora w Domasłowie.

plakat gala

Dzień Edukacji Narodowej

14 października w Szkole Podstawowej w Trębaczowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przybyłych  gości, nauczycieli i uczniów powitał dyrektor szkoły –  Artur Tokarz, który złożył życzenia wszystkim pracownikom oraz podziękował nauczycielom za trud, serce i ogromny  wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży.
Niezwykle uroczystym i podniosłym momentem było ślubowanie pierwszoklasistów w obecności Sztandaru Szkoły oraz pasowanie ich na pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, a tym samym wykazały, że zasługują na miano stuprocentowych uczniów. Było to duże przeżycie dla wszystkich obecnych, które zakończyło się wręczeniem pamiątkowych dyplomów, słodkich upominków i wspólnym zdjęciem.

P1000702 P1000654

Pięknieje wielkopolska wieś- realizacja projektów w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi

„Pięknieje wielkopolska wieś”- gmina Perzów realizuje projekty dofinansowane w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

Gmina Perzów pozyskała dofinansowanie z w ramach IX edycji programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 na realizację dwóch projektów: „Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Koza Wielka” w kwocie 17.133,00 zł oraz na „Zagospodarowanie stawu na działce 79/4 w sołectwie Domasłów”, w kwocie 20 000,00 zł. W sołectwie Koza Wielka powstaje nowy plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia zabawowe. W Domasłowie trwają prace rewitalizacyjne przy stawie. Zbiornik wodny został oczyszczony i odmulony, wyprofilowano skarpy i zamontowano faszyny. Obecnie trwają prace związane z zamontowaniem pomostu. Teren przy stawie dodatkowo zostanie wyposażony w elementy małej architektury. Ostateczny termin zakończenia obu zadań zaplanowano na 31 października 2019r.


Projekt współfinansowano przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020

DSCN0026 A DSCN0020 A

 

                              odnowa LOGO               województwo wielkopolskie COA

IX Sesja Rady Gminy Perzów

 

30 września 2019 r. radni obradowali na IX sesji Rady Gminy Perzów. Po wysłuchaniu sprawozdań Wójta Gminy Perzów i Przewodniczącego Rady Gminy Perzów z działalności w okresie międzysesyjnym radni podjęli szereg uchwał przewidzianych w porządku obrad:

- uchwałę Nr IX/60/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Zbyczyna do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi

2013-2020”.

- uchwałę Nr IX/61/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Perzowie.

- uchwałę Nr IX/62/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

- uchwałę Nr IX/63/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad oraz wysokości diet przysługującym radnym Rady Gminy Perzów.

- uchwałę Nr IX/64/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2019 – 2039.

- uchwałę Nr IX/65/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

- uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR V/42/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie programu utylizacji azbestu.

- uchwałę Nr IX/67/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie budowy stacji meteorologicznej w Trębaczowie w Gminie Perzów.

- uchwałę Nr IX/68/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kępińskiego na dofinansowanie zakupu karetki specjalistycznej.

- uchwałę Nr IX/69/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy dzierżaw z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.

- uchwałę Nr IX/70/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie określenia zasad i wysokości diet dla sołtysów wsi.

71583380 2503231059897291 4655171677536124928 n