Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży w gminie Perzów

 

Gmina Perzów otrzymała dofinansowanie na realizacje zadań w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Z tej formy zajęć pozalekcyjnych skorzystają najmłodsi uczniowie szkół podstawowych gminy Perzów 15 uczniów ZS w Trębaczowie i 30 uczniów z ZS w Perzowie. Zajęcia odbywały się będą na basenie Qarium w Kępnie i realizowane będą od lutego do kwietnia w wymiarze 20 godzin szkoleniowych dla 15 osobowej grupy dzieci.  Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki organizowany przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.
Gmina Perzów otrzymała również dofinansowanie z Programu Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Od 1 marca do 30 listopada w godzinach popołudniowych, na kompleksie sportowym Orlik w Perzowie odbywały się będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży a także dla innych grup wiekowych. Zajęcia prowadzone będą przez 2 animatorów w łącznym wymiarze 120 godzin zajęć sportowych w miesiącu.
Od stycznia br. prowadzone są także dodatkowe zajęcia SKS dla uczniów szkół podstawowych z Perzowa i Trębaczowa oraz  Gimnazjum w Perzowie. Gmina pozyskała środki zewnętrzne dla 6 grup zajęciowych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu dla każdej grupy. Program finasowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki samorządu terytorialnego.

foto3   Logo20projektu20Umim20pływać1

Dzień Babci i Dziadka w Gminie Perzów

Dzień Babci i Dziadka w gminie Perzów obchodzono szczególnie uroczyście.
 Dzieci z Przedszkola w Perzowie przygotowały dla swoich dziadków piękną część artystyczną. Specjalnie dla nich zaprezentowały swoje wokalne i recytatorskie zdolności na dużej scenie w Gminnym Ośrodku Kultury. Dodatkową atrakcją była specjalnie przygotowana na ta okazje wystawa zdjęć pt. „Zdjęcie z babcia i dziadkiem” prezentująca przedszkolaków oraz ich dziadków. Dziadkowie byli zachwyceni. Po części artystycznej dziadkowie mieli możliwość miło spędzić czas, przy kawie i domowym cieście przygotowanym przez rodziców.
W Zespole Szkół w Trębaczowie uczniowie klas I-III oraz dzieci z Oddziału Przedszkolnego przygotowali spektakl słowno-muzyczny.  Dziadkowie rozmawiali z wnukami opowiadając o swoich czasach młodości. Uczniowie dedykowali dziadkom piosenki „Kochamy Was”, „Babcia i Dziadek”.  Była gorąca zumba, rozbawiające towarzystwo skecze w wykonaniu najmłodszych oraz najpiękniejsze od serca płynące życzenia. Na zakończenie dzieci uroczyście zaśpiewały swoim babciom i dziadkom „Sto lat!”
Spotkanie noworoczne połączone z Dniem Babci i Dziadka zorganizowali również seniorzy ZERiI Koła Perzów. Wzięło w nim udział 79 osób: emeryci, osoby niezrzeszone oraz zaproszeni goście. Spotkanie rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez ks. Pawła Świątka, proboszcza parafii Słupia pod Bralinem. Życzenia emerytom składały: Wójt gminy Perzów Danuta Froń, sekretarz Weronika Urbańska oraz przewodniczącą perzowskiego Koła Emerytów Krystyna Zapolna. W części artystycznej zaprezentował się Zespół Perzowianie. O muzykę do tańca zadbał DJ, który bawił wszystkich również wesołymi żartami i dowcipami. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych w radosnej i miłej atmosferze.

Dzień Babci i Dziadka Dzieci z Przedszkola w Perzowie Dzień Babci i Dziadka Dzieci z Przedszkola w Perzowie 1

 

 

Dofinansowanie w programie Lokalny Animator Sportu

Gmina Perzów otrzymała  dofinansowanie w Programie Lokalny Animator Sportu realizowanego przez Fundację Orły Sportu finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z całej Polski na konkurs wpłynęło 1882 wniosków aplikacyjnych. Po dokonaniu formalnej oraz merytorycznej ich oceny, do Programu zakwalifikowanych zostało 1800 orlików (w tym orlik Gminy Perzów). Podmioty zatrudniające animatorów na zakwalifikowanych do Programu orlikach otrzymają dofinansowanie ze środków Programu ,,Sport Wszystkich Dzieci" w wysokości 1200 zł miesięcznie przez cały okres funkcjonowania Programu, tj. od 01.03.2019 r. do 30.11.2019 r. Animatorami na Kompleksie Boisk ORLIK w Perzowie są Grzegorz Kapica i Radosław Boguś. Zachęcamy do bezpłatnego korzystania z obiektu.
Celami projektu „Lokalny Animator Sportu” są:
1) Upowszechnianie aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży, a także innych grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin,
2) Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia,
3) Stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych,
4) Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć,
5) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,
6) Przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym,
7) Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz pozostałej infrastruktury sportowej,
8) Aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie animatorów, równorzędnej do przekazanej ze środków MSiT, kwoty dofinansowania, przez cały okres trwania zadania.

                                            ORLIK W PERZOWIE

20180327 112849

1 lutego 2019r oficjalnie otwarto Dzienny Dom Seniora w Domasłowie.

Dzienny Dom Seniora w Domasłowie funkcjonuje już cały miesiąc. W tym czasie ze względu na ograniczone warunki lokalowe Wójt gminy Perzów Danuta Froń kolejno zapraszała na spotkanie z pensjonariuszami między innymi sołtysów z terenu gminy Perzów,  przewodniczące KGW, prezesów stowarzyszeń i organizacji, dyrektorów jednostek organizacyjnych. 1 lutego w Dziennym Domu Seniora spotkali się z pensjonariuszami zaproszeni goście, między innymi: Minister Andżelika Możdżanowska, poseł Tomasz Ławniczak, starosta powiatu kępińskiego Robert Kieruzal oraz Radni Rady Gminy Perzów. Zaproszeni goście wraz z Wójtem gminy Danuta Froń oraz kierownikiem inwestycji Piotrem Prędkim dokonali symbolicznego otwarcia budynku. Obiekt został także poświęcony przez ks. Arkadiusza Wieczorka, proboszcza parafii Domasłów. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Perzów nawiązała do historii: „Szkoła w Domasłowie została oddana do użytku 1938r. wzniesiona dzięki pracy i ofiarności ludu śląskiego, który niejednokrotnie w tamtych czasach deklarował swoją patriotyczna postawę. W 20 rocznicę odzyskania niepodległości gmina Perzów obchodziła piękną uroczystość poświęcenia i oddania do użytku 2 szkół w tym właśnie szkoły w Domasłowie. Po likwidacji szkoły w związku z reformą szkolnictwa budynek stał pusty. W setną rocznicę odzyskania niepodległości oddajemy mieszkańcom odnowiony budynek. Udało nam się go wyremontować i oddać do użytku seniorom. Ma to bardzo symboliczny wymiar”.
Uroczystość uświetnił swoimi występami kwartet męski z zespołu Perzowianie.
Dzienny Dom Seniora w Domasłowie mieści się na parterze budynku po byłej szkole podstawowej w Domasłowie. Budynek dysponuje salką do ćwiczeń, jest pokój dzienny z aneksem kuchennym, pokój pielęgniarki, szatnia, toalety, pomieszczenie gospodarcze. Sala ćwiczeń jest wyposażona w akcesoria do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sprzęt gimnastyczny. W pokoju dziennym jest telewizor, komputer z dostępem do internetu, sprzęt kuchenny, między innymi: lodówka, kuchenka, zmywarka, Gmina Perzów pozyskała, na utworzenie Dziennego Domu Seniora w Domasłowie dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior”
Obecnie Dom jest miejscem spotkań seniorów z gminy Perzów, nieaktywnych zawodowo, którzy ukończyli 60 rok życia. W Dziennym Domu Seniora mają zapewnioną opiekę, zajęcia artystyczne, komputerowe i gimnastyczne. Zatrudniony jest fizjoterapeuta, pielęgniarka. Seniorzy korzystają również z ciepłego posiłFoto 2.2 FOTO 13.13

FOTO 12 FOTO 9.9

Foto 3.3 Foto 20

 FOTO 8.8 FOTO 4.4

    FOTO 15.15foto 18

 

 

ZNAMY JUŻ WSZYSTKICH SOŁTYSÓW W GMINIE PERZÓW

W związku z nową kadencją samorządową 2018-2023, od 3 grudnia 2018r. do
10 stycznia 2019r., we wszystkich sołectwach Gminy Perzów odbywały się zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na nową kadencję 2018-2023. W wyniku przeprowadzonych wyborów w czterech  sołectwach wybrano nowych sołtysów, w pozostałych 5 sołectwach funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom wsi.
W każdym z zebrań uczestniczyła Danuta Froń - Wójt Gminy Perzów.
Poniżej zestawienie sołtysów w Gminie Perzów na lata 2018-2023:
1. Sołectwo Brzezie – Ireneusz Poślod,
2. Sołectwo Domasłów – Anna Jagiełło,
3. Sołectwo Koza Wielka – Przemysław Łytka,
4. Sołectwo Miechów – Bogdan Wieczorek,
5. Sołectwo Perzów – Longina Biały,
6. Sołectwo Słupia pod Bralinem – Małgorzata Menzel,
7. Sołectwo Trębaczów – Cyryla Pietrus,
8. Sołectwo Turkowy - Marek Ostrowski,
9. Sołectwo Zbyczyna – Grzegorz Sobieraj.

Sołtysi kadencji 2018 2023