Gmina Perzów jedną z najbogatszych w Polsce

 


Ranking dochodów JST 2018 przeprowadzony przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - dwutygodnik w całości poświęcony samorządom stawia Gminę Perzów na wysokim 54 miejscu w Polsce spośród 1548 gmin w Polsce i 2 miejscu w powiecie kępińskim w obszarze zamożności.

Zgodnie z przeprowadzona przez Pismo metodą rankingu pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Uwzględnione zostały tylko dochody własne i otrzymane subwencje.  Wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Skorygowane w ten sposób dochody podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.  

   54 miejsce na 1548 gmin w Polsce może każdego włodarza gminy tylko cieszyć i mobilizować do działania. Staramy się te środki spożytkować racjonalnie i jak najlepiej, bo potrzeby w gminie są duże związane z oświatą, struktura drogową, wodociągową i kanalizacją. Wszystkie działania wymagają czasu ale najważniejszy jest fakt, że gmina rozwija się i myślę, że mieszkańcom na terenie gminy Perzów żyje się coraz lepiej i nowocześniej – powiedziała Wójt gminy Perzów Danuta Froń.

 

Czyste powietrze

 

11 lipca 2019 r. Wójt Gminy Perzów Danuta Froń podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Perzów.
Pomoc gmin w realizacji programu jest dobrowolna i gmina nie otrzymuje żadnych środków finansowych na te działania. Natomiast z uwagi, że program ma istotny wpływ dla środowiska i zdrowia mieszkańców, Wójt podjęła decyzję o wsparciu działań w tym zakresie.  
Celem Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Pomoc Gminy polegać ma przede wszystkim na wsparciu mieszkańca w wypełnieniu wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, jak również ich ocena. Po stronie WFOŚiGW będzie rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania. W piątek 12 lipca br. odbyło się szkolenie dla pracowników gmin zaangażowanych w proces obsługi beneficjentów Programu „Czyste powietrze”. Zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Urzędu Gminy w Perzowie.

Podpisanie porozumienia 1a

Uwaga Rolnicy! Można składać wnioski suszowe

 W związku z piątym raportem systemu monitoringu suszy rolniczej na terenie Polski (raportowanie 01.05 – 30.06.2019 r.), który stwierdził deficyt opadów dla upraw rolniczych m. in. na terenie Gminy Perzów komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego rozpoczyna prace związane z szacowaniem szkód. Na terenie Gminy Perzów deficyt wody wystąpił dla następujących upraw rolniczych, na których szacowane będą szkody:
• Zboża jare;
• Zboża ozime;
• Rzepak i rzepik;
• Rośliny strączkowe;
• Kukurydza na ziarno i na kiszonkę;
• Łąki i pastwiska;
• Krzewy owocowe oraz truskawki;
Dbając o możliwie sprawne przeprowadzenie akcji szacowania szkód wnioski o sporządzenie protokołów szkód przyjmowane będą w godzinach od 08.00 do 13.00 w świetlicach wiejskich w poszczególnych miejscowościach według następującego harmonogramu:
1. 08.07.2019 r. (poniedziałek) – Świetlica Wiejska w Trębaczowie – Trębaczów, Zbyczyna
2. 09.07.2019 r. (wtorek) – Świetlica Wiejska w Słupi pod Bralinem – Słupia pod Bralinem; Brzezie
3. 10.07.2019 r. (środa) – Świetlica Wiejska w Domasłowie – Domasłów, Szczęście
4. 11.07.2019 r. (czwartek) – Świetlica Wiejska w Miechowie – Miechów, Ludwiczyn
5. 12.07.2019 r. (piątek) – Świetlica Wiejska w Turkowach - Turkowy
6. 15.07.2019 r. (poniedziałek) – Urząd Gminy Perzów – Perzów, Nieprosin;
Rolnicy spoza terenu gminy Perzów posiadający uprawy na terenie gminy Perzów przyjmowani będą w Urzędzie Gminy Perzów w dniach od 10.07.2019 do 15.07.2019 r. w godzinach od 13:00 do 14:30 oraz od 16.07.2019 do 19.07.2019 w godzinach od 8:00-13: 00 w pokoju nr 6
Aby prawidłowo i sprawnie wypełnić wniosek o sporządzenie protokołu szkód należy przygotować następujące dane:
1. Numer gospodarstwa – dziewięciocyfrowy numer identyfikujący;
2. Dokładny adres zamieszkania oraz adres siedziby gospodarstwa (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania);
3. Powierzchnie poszczególnych upraw w dniu wystąpienia szkody zgodnie z wnioskiem o dopłaty złożonym do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jeżeli mamy np. uprawę jęczmienia jarego na trzech oddzielnych polach należy zsumować te trzy powierzchnie). Powierzchnie należy podać w następującym podziale:
• Powierzchnia całego gospodarstwa ogółem (tylko uprawy);
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk;
• Powierzchnia upraw rolnych z wyłączeniem użytków zielonych (UZ), na które składają się: trawy w uprawie polowej na zielonkę, motylkowe drobnonasienne na zielonkę, mieszanki motylkowych z trawami, rośliny pastewne lub objętościowe z użytków zielonych (uprawa lub zielonka), rośliny pastewne objętościowe z łąk – zielonka, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk, rośliny pastewne objętościowe z pastwisk pielęgnowanych i rośliny pastewne objętościowe z pastwisk niepielęgnowanych;
• Powierzchnia poszczególnych upraw na terenie Gminy Perzów i jeżeli występują, to także poza terenem Gminy Perzów (oddzielnie Gmina Perzów i inne gminy);
1. Jeżeli jest prowadzona towarowa produkcja zwierzęca należy podać ilość zwierząt sprzedanych w 2018 r. wg następującego podziału:
o byki do opasu, wolce 2-letnie i starsze;
o jałówki do opasu 2-letnie i starsze;
o byczki od 1 do 2 lat;
o jałówki od 1 do 2 lat;
o cielęta od 6 miesiąca do 1 roku;
o cielęta do opasu poniżej 6 miesiąca;
o owce 1 roczne i starsze;
o jagnięta;
o koźlęta;
o tuczniki o wadze 50 kg i więcej;
o warchlaki do opasu o wadze od 20 do 50 kg;
o prosięta od 1 maciory (ilość sprzedanych macior); o brojlery kurze 2 tygodnie i starsze;
o gęsi młode;
o kaczki młode;
o indyki młode;
o mleko krowie (ilość sprzedanych krów mlecznych);
o mleko owcze (jak wyżej);
o mleko kozie (jak wyżej);
o jaja wylęgowe kurze;
o jaja wylęgowe pozostałe;
o jaja konsumpcyjne kurze;
o jaja konsumpcyjne pozostałe;
o wełna surowa i przetworzona owcza;
1. Szczegółowe dane dotyczące ubezpieczenia upraw i zwierząt oraz należy wiedzieć czy ubezpieczone są także maszyny oraz budynki gospodarskie (najlepiej zabrać ze sobą ważne ubezpieczenie wraz z załącznikami);
2. Jeżeli otrzymane zostało odszkodowanie z tytułu suszy, gradobicia lub innych zjawisk należy podać kwotę odszkodowania oraz za co odszkodowanie otrzymano w następującym podziale – uprawy rolne, zwierzęta gospodarskie, ryby, środki trwałe;

Pięknieje Wielkopolska Wieś – dofinansowanie w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Gmina Perzów znalazła się na liście wniosków, które uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego otrzymają pomoc finansową w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Celem konkursu jest wsparcie niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi. Do IX konkursu złożono 283 projekty spośród których pozytywnie oceniono 2 projekty na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kozie Wielkiej i w Domasłowie. W Kozie Wielkiej powstanie nowy plac zabaw, w Domasłowie zagospodarowany zostanie staw, zamontowane zostaną dodatkowe elementy rekreacyjne. Łączna wartość pomocy finansowej jaką przekaże Województwo Wielkopolskie gminie Perzów na realizacje obu zadań wynosi 37 133,00zł

loga LOGO

 

 

 

 

 

W Trębaczowie powstała stacja meteorologiczna

 

Starosta Kępiński – Robert Kieruzal oraz Wójt Gminy Perzów – Danuta Froń dokonali we wtorek, 18 czerwca odbioru automatycznej stacji meteorologicznej zlokalizowanej we wsi Trębaczów.
Stacja wykonana została przez firmę „A-STER” s.c. z Krakowa i sfinansowana została przez Powiat Kępiński oraz samorządy gminne.

Stacja meteorologiczna włączona zostanie do Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Bez wątpienia przyczyni się ona do dokładniejszego wyznaczania obszarów dotkniętych suszą rolniczą, a tym samym służyć będzie wszystkim rolnikom z naszego powiatu.

Poniżej podajemy link do wyników pomiarów automatycznej stacji meteorologicznej w Trębaczowie, gdzie można sprawdzić m.in. temperaturę powietrza, wilgotność, sumę opadów i prędkość wiatru.

 

http://meteor.iung.pulawy.pl/view.php?s=110

 

beznazwy