Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą

 

 

Komunikat dotyczący zgłaszania strat w uprawach w związku z suszą 

Wielkopolska Izba Rolnicza z niepokojem obserwuje zjawiska pogodowe z ostatnich tygodni, związane z bardzo wysokimi temperaturami (35oC w cieniu) oraz brakiem opadów. Rolnicy alarmują, iż nastąpiło bardzo duże odparowanie wody, nie tylko na słabych glebach, ale również na IV i III klasie ziem.
W związku z tym nie tylko susza, ale i wysokie temperatury przyspieszają zmiany w roślinach, które nie tyle dojrzewają, co po prostu wysychają „na pniu”. Wiele plantacji, jak np. rzepaku i jęczmienia ozimego nie wykształca ziaren. Z lustracji pól wynika, że żniwa w Wielkopolsce mogą rozpocząć się jeszcze w czerwcu.
Komunikaty IUNG-PIB w Puławach dotyczące wystąpienia warunków suszy w Polsce ogłaszane są z pewnym opóźnieniem, natomiast straty w uprawach muszą być oszacowane jeszcze przed zbiorami.
W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza apeluje, aby rolnicy nie zgłaszali do urzędów gmin wniosków o oszacowanie strat „na ostatnią chwilę”, gdyż komisje nie zdążą zakończyć swej pracy przed nadejściem żniw. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.
Standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:
• kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
• udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
• udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
• udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.
Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski,  po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Biuro WIR, Poznań

Porozumienie w sprawie modernizacji dróg ze Starostwem Kępińskim

W poniedziałek 10 czerwca 2019 r. starosta - Robert Kieruzal, wicestarosta – Alicja Śniegocka oraz wójt gminy Perzów – Danuta Froń podpisali porozumienie pomiędzy Gminą Perzów a Powiatem Kępińskim..
Umowa dotyczy pięciu odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Perzów i obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację trzech odcinków: drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką do końca miejscowości Perzów wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w kierunku miejscowości Turkowy, części drogi gruntowej w miejscowości Turkowy od OSP do młyna (o dł. ok 150 mb.) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej wraz z podbudową oraz na budowę chodnika w miejscowości Domasłów (na odcinku od szkoły do stawu). Obejmuje także modernizację drogi w miejscowości Miechów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do przedszkola (o długości ok. 0,4 km) oraz drogi Ludwiczyn – Perzów poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku ok. 1,8 km.
Gmina Perzów przeznaczyła na realizację zadań 450 000 złotych. Pozostałą część kosztów pokryje w ramach swojego budżetu Powiat Kępiński.

IMG 20190617 093629 A

 

 

VII Sesja Rady Gminy Perzów

W środę,  12 czerwca 2019 roku odbyła się VII Sesja Rady Gminy, podczas której Wójt Gminy Perzów otrzymała wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Po wysłuchaniu sprawozdania wójta i przewodniczącego rady gminy z działalności w okresie międzysesyjnym radni
 Rozpatrzyli po raz pierwszy raport o stanie Gminy, który w sposób szczegółowy opisuje bieżącą sytuację gospodarczą i społeczną Gminy Perzów. Konsekwencją przyjęcia dokumentu było głosowanie, w którym większością głosów 14 za i 1 wstrzymujący się, podjęto uchwałę o udzieleniu wotum zaufania Wójtowi Gminy Perzów. Raport o stanie gminy i wotum zaufania to nowe instytucje prawne wynikające z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, wprowadzone od nowej kadencji.
Następnie Skarbnik Gminy – Edyta Kieruzal przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe.  Planowane dochody na 2018 r. w kwocie 19 465 427,00 zł zostały wykonane w  wysokości 22 216 462,90 zł, tj. w 102,96%. Natomiast planowane wydatki na 2018 rok stanowiły ogólną kwotę 22 754 436,01 zł, a wykonano je w kwocie 21 508 715,17 zł, co stanowi 94,53%. Na koniec roku planowano deficyt w kwocie 537 973,11, jednak ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w kwocie 1 364 943,91 zł.
Wykonanie budżetu za 2018 rok zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Komisję Rewizyjną. W trakcie zarządzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy głosowania, stosunkiem głosów 14 ,,za” i 1 ,,wstrzymujący się” Rada Gminy Perzów udzieliła Wójt Gminy – Danucie Froń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Wójt odbierając gratulacje  podziękowała radnym, sołtysom i swoim pracownikom za życzliwość i duży wkład pracy. Swoje podziękowania skierowała również radnym i sołtysom poprzedniej kadencji, która zakończyła się w 2018 roku.
Ponadto podczas sesji radni przyjęli sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Perzów na lata 2017 – 2020” oraz ustalili wzów wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Rajcy przyjęli uchwałę w sprawie określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Perzów w roku 2019, uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2039 i w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.

 Radni A 

 

62647961 1992531747518750 1517043317223718912 n A

 

Dofinansowanie z MSIT dla LZS POGOŃ Trębaczów

Ludowy Zespół Sportowy „POGOŃ” Trębaczów otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu „KLUB” – edycja 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Jak powiedział prezes Pogoni Trębaczów Rajmund Radajewski: „W ramach realizacji zadania organizowane będą zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży do lat 18.W Pogoni Trębaczów wsparciem objętych zostanie ponad 24 młodych piłkarzy. Zakupione zostaną również stroje sportowe oraz piłki do gry”. Na realizacje zadania Pogoń Trębaczów otrzyma z MSIT dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł

64237739 458906041565735 3172910285375668224 n 1 a